Our Services

Options for using JAS Siphonic

SUPERVISION

 

 • จัดส่งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic
 • ออกแบบ
 • แบบสำหรับการติดตั้งระบบ
 • รายการคำนวณ
 • ให้คำแนะนำ on-line
 • ให้คำแนะนำที่ไซท์งาน
 • รับประกันการออกแบบ
 • ให้ความรู้เรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษา

SUPERVISION + MATERIAL SUPPLY

 

 • จัดส่งหัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic
 • ออกแบบ
 • แบบสำหรับการติดตั้งระบบ
 • รายการคำนวณ
 • ให้คำแนะนำ on-line
 • ให้คำแนะนำที่ไซท์งาน
 • จัดส่งวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง (ท่อ HDPE, ข้อต่อ และอื่น ๆ )
 • รับประกันการออกแบบ
 • ให้ความรู้เรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษา

TURNKEY

 

 • ออกแบบ
 • จัดส่งวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง (หัวระบายน้ำฝน JAS Siphonic, ท่อ HDPE, ข้อต่อ และอื่น ๆ )
 • ติดตั้งระบบ
 • บริหารควบคุมการติดตั้ง
 • ส่งมอบงาน
 • รับประกันการออกแบบและการติดตั้ง
 • ให้ความรู้เรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษา