• ระบบ Siphonic

ระบบ Siphonic

ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic เป็นระบบที่นำหลักการทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ ทำให้ระบบระบายน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อได้เปรียบที่ระบบระบายน้ำฝนโดยทั่วไปไม่สามารถทำได้

ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic สามารถรวมน้ำจากหัวระบายน้ำฝนหลายๆจุด ด้วยท่อเพียงเส้นเดียวไปยัง Manhole ที่ต้องการได้ โดยที่ท่อแนวนอนไม่ต้องทำให้มีความลาดชัน ไม่สูญเสียพื้นที่ด้านล่าง สำหรับศูนย์กระจายสินค้าที่ต้องมีรถบรรทุกเข้าออกเพื่อโหลดสินค้า หากใช้ระบบระบายน้ำฝนแบบเก่า ก็จะต้องทำท่อให้ลาดชันเพื่อช่วยในการระบายน้ำ ทำให้เสียพื้นที่ด้านล่างไป รถเข้าออกไม่สะดวก เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบ JAS Siphonic ก็จะหมดปัญหา เพราะท่อแนวนอนสามารถเดินใต้รางได้ยาวโดยแนบไปกับขอบหลังคา Canopy
Jas Siphonic ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope-1
Jas Siphonic ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope-2
Jas Siphonic ท่อแนวนอนไม่ต้องทำ Slope-3

สำหรับโครงการที่มีข้อจำกัด ที่ไม่ต้องการให้มีท่อน้ำฝนลงกลางอาคาร หรือต้องการรวมท่อน้ำฝนไปยัง Manhole เพียงบางจุด เราสามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการ บริหารจัดการระบบระบายน้ำฝนได้

Jas Siphonic ออกแบบได้อย่างอิสระ -1
Jas Siphonic ออกแบบได้อย่างอิสระ -2
Jas Siphonic ออกแบบได้อย่างอิสระ -3
เมื่อเราสามารถเลือกจุดลงท่อได้ตามต้องการ ก็ไม่จำเป็นต้องทำ Manhole รอบอาคาร ช่วยลด Cost และเวลาในการขุดฝังท่อใต้ดินได้
Jas Siphonic ลดจำนวนบ่อ Manhole -1
Jas Siphonic ลดจำนวนบ่อ Manhole -2
Jas Siphonic ลดจำนวนบ่อ Manhole -3
ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic สามารถรวบรวมน้ำจากทุกหลังคาไปยังบ่อเก็บน้ำได้ โดยที่ท่อแนวนอน รวมถึงท่อใต้ดินไม่ต้องทำให้ลาดเอียง ส่งน้ำได้ไกลหลายร้อยเมตร เพื่อนำน้ำฝนมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ภายในโครงการ
Jas Siphonic นำน้ำฝนไปเก็บที่แทงค์ -1
Jas Siphonic นำน้ำฝนไปเก็บที่แทงค์ -2
Jas Siphonic นำน้ำฝนไปเก็บที่แทงค์ -3

ระบบ JAS Siphonic ระบายน้ำด้วยความเร็วสูง สามารถดันขยะ เศษใบได้ภายในท่อออกไปจากระบบท่อได้

ลดจำนวนหัวระบายน้ำฝน ลดจำนวนท่อ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับระบบระบายน้ำฝน

ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ใช้หัวระบายน้ำฝนและท่อน้อยกว่าระบบระบายน้ำฝนแบบเก่า แต่ประสิทธิภาพในการระบายน้ำสูงกว่า ปริมาณงานที่ลดลง ทำให้ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่า ค่าแรงน้อยกว่า ช่วยลด Cost ของการติดตั้ง ลด Cost ของระบบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้นทุนของโครงการโดยรวมลดลง

Scroll to Top