การออกแบบระบบระบายน้ำฝน Siphonic

การออกแบบระบบ Siphonic จะต้องใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการคำนวณ         

  1.     แปลนหลังคา ใช้คำนวนหาพื้นที่รับน้ำฝน

Roof Area or Horizontal Area (sq.m)
= ความกว้างของหลังคา * ความยาวของหลังคา

พื้นที่ฝนสาด or Vertical Area (sq.m)
= 1/2 * (ความกว้างของผนัง *ความยาวของผนัง)

  1. แปลนพื้นแต่ละชั้น เพื่อออกแบบวางตำแหน่งท่อ
  2. แบบ Section แสดงความสูงของแต่ละชั้น
  3. ตำแหน่งท่อ Riser ที่ต้องการออกแบบระบบ Siphonic สามารถระบุได้ว่าต้องการให้มีท่อ Riser ที่ตำแหน่งใดบ้าง
  4. ค่าความเข้มฝน (RFI: Rainfall Intensity) จะเป็นตัวบอกความหนักเบาของฝนที่ตกลงมา แต่ละท้องที่ ปริมาณน้ำฝนและระยะเวลาที่ฝนตกไม่เท่ากัน บางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักและนาน บางพื้นที่ฝนตกเบาบางในช่วงสั้นๆ ทำให้ความเข้มฝนที่ใช้ในการออกแบบของแต่ละพื้นที่ต่างกัน

  5. ปริมาณน้ำฝน คำนวนได้จาก

5. ค่าความเข้มฝน (RFI: Rainfall intensity) เป็นข้อมูลทางสถิติที่บอกความหนักเบาของฝนที่ตกลงมาแต่ละท้องที่ ปริมาณน้ำฝนและระยะเวลาที่ฝนตกไม่เท่ากัน บางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักและนาน บางพื้นที่ฝนตกเบาบางในช่วงสั้นๆ ทำให้ความเข้มฝนที่ใช้ในการออกแบบของแต่ละพื้นที่ต่างกัน

6. ปริมาณน้ำฝน คำนวนได้จาก

Q (lps) = (พื้นที่หลังคา x ค่าความเข้มฝน ) / 3600

7. สมการที่ใช้ในการคำนวณ
สามารถหาความเร็วน้ำ ขนาดท่อ ความดันที่เปลี่ยนแปลง ได้จากสมการของ Bernoulli

การออกแบบระบบระบายน้ำฝน Jas Siphonic
Scroll to Top